top of page

ממשיכים לעבוד בשבילכם גם בכנסת!

בשבועות האחרונים קיימנו סדרת פגישות עם צוותים שונים של שר התרבות ומשרד התרבות, ונשאנו דברים בוועדת הקורונה ובכינוס השדולה למען התרבות בכנסת. בכולם חזרנו על אותם המסרים:


אפשר לפתוח את עולם התרבות באופן דיפרנציאלי!

עולם התרבות אינו עשוי מקשה אחת, ואת הפתיחה שלו יש לנהל באופן שונה בכל רשות מקומית בהתאם למצב התחלואה, לגודל האולמות, לסוגי הפעילות, לכדאיות הכלכלית ולפרמטרים נוספים. אין דין מוזיאון גדול בעיר אדומה כדין מועדון הופעות ישיבה קטן בעיר ירוקה.


אם לא פותחים - מפצים! אם מצב התחלואה אינו מאפשר פתיחה אחראית וכלכלית, על המדינה לקחת אחריות עלינו האזרחים ולהעמיד פיצויים ייעודיים ומיידיים לעולם התרבות, ולא רק למוסדות, אלא ליוצרים ולפועלי התרבות עצמם.


לקהילה יש את הפתרונות! על מנת למנוע מתווים אבסורדיים והחלטות מנותקות, את כל המתווים, שינויי המדיניות והפעילויות השונות יש לגבש תוך קשר ישיר עם האיגודים המקצועיים ועל פי הצרכים של הקהילה שעולים מהשטח.


הדרך עוד ארוכה, אבל לשמחתנו התרשמנו שהמסרים מתחילים להיקלט, ושישנו נסיון להתקדם בכיוון הנכון. אנו נמשיך להיפגש, להפעיל לחץ ולקדם את המטרות שלנו המוזיקאים והמוזיקאיות במסדרונות הכנסת ומול משרדי הממשלה הרלוונטיים.Comments


bottom of page