top of page

פרוטוקול האסיפה השנתית 2021"צלילים"

פרוטוקול אסיפה כללית 2021
שהתקיימה בזום ביום 24.11.2021

48 חברים השתתפו מתוך 523 חברי העמותה


על סדר היום:

 • סיכום הפעילות בשנת 2020 והכנת הפעילות לשנת 2021.

 • בחירת יושבי ראש האסיפה: נבחרו ארנון נאור ונדיה רז חכם קרקוצקין

 • בחירת מזכיר האסיפה: נבחר אסף רוט


זהאסיפה התחילה ברקע מקדים

 • הצגה קצרה של אגוד המוזיקאים והמוזיקאיות "צלילים"

 • הצגת חברי וחברות הוועד המייסד והוועד הנבחר

 • מתן הסבר על "צלילים" הרשומה כעמותה המחויבת לדין וחשבון כלפי רשם העמותות והצגת רו"ח תמיר שפירא ועו"ד יפעת סולל שנכחה באסיפה.

 • הצגת חברי ועדת הביקורת שעברו על הדוחות


הצגת הדוחות הכספיים והדוח המילולי של שנת 2020

 • הכנסות האיגוד 207,369 ש"ח (מתוך קמפיין הגיוס, לאחר מס)

 • פירוט הוצאות העמותה מופיעים בדו״ח השנתי אשר מפורסם באתר רשם העמותות;

 • יתרה לסוף שנה 201,397 ש"ח;

 • מחזור כספי לשנת הדוח 277,163 ש"ח.

 • פעולות העמותה העיקריות: גיוס כספים, ביטוחים, ניסוח תקנון, יוזמות, יצירת קשרים

 • אין עובדים בשכר. כן העסקנו: פרילנסרים כמו עו"ד , רו"ח ומנהלת פעילות עמותה.

 • פירוט החזר הוצאות לחברי הוועד על תקופת ההקמה, בה לא היה לאיגוד חשבון בנק.

 • הצגת דוח ועדת הביקורת ע"י שניר להב המעיד על תקינות פעילות העמותה

 • האסיפה אישרה את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי.סקירה על הפעילות השנתית

 • מאבק מול עיל"ם- מתן רקע על המאבק (התנהלות הגוף לגבי אופן ההצבעה, עלויות התפעול הגבוהות, העברת כספים מכובדת לקרן אחרת המגלמת בתוכה גם משכורת למנכ"ל), מטרת המאבק (ייצוג הולם בעיל"ם, חתירה לקיום מפגש ודיון)

 • פעילות למען חקיקה מיטיבה עם המוזיקאים – התמקדות בשתי הצעות חוק לא אידיאליות: אחת ממשלתית ואחת פרטית.

 • שיתוף פעולה עם שח"ם והבטחת תנאים סוציאליים לאמנים ואמניות (שינוי הקריטריונים במשרד התרבות לשיפור התנאים, גם למועסק העובד ללא חוזה)

 • הרחבת שירותים לחברי האיגוד- שאילתות משפטיות בחינם, יעוץ משפטי מוזל, סדנאות, הסכמי פרילנסרים, הטבות בפנסיה ובביטוחים

 • תקציב 2020- בתחילת שנה הקופה עמדה על 206,800 ש"ח, היום יש בקופת האיגוד: 120,300 ש"ח.

 • פירוט הוצאות 86,500 ש"ח: מנהלת אדמיניסטרטיבית, ליווי משפטי, שירותים לחברות, מערכות, עמלות, בניית תשתיות ושיווק.
יעדים ומטרות לשנת 2022

המשך הפעילות והמטרות של 2021, שיפור התנאים של המוזיקאים והמוזיקאיות בישראל, הרחבת השירותים לחברי האיגוד, גיוס כספים, גדילה וצמיחה. .


משוב חברי האיגוד

תעדוף המטרות לשנת 2022- החשובה יותר שנבחרה היא קידום חוק איסוף תמלוגים משותףזמן לשאלות/ הצעות מחברי האיגוד

1. הוזלת דמי חבר על מנת לאפשר הצטרפות של יותר מוזיקאים לאיגוד- ניתן הסבר על השימוש הנכון והאידאלי בכספי דמי החבר להוצאות החברה.

2. שקיפות לגבי המטרות לאופן השימוש עם הכספים שנותרו בקופה.

3. מתן דרכי פעולה לתרומה נוספת עבור העמותה מלבד דמי החבר

4. התארגנות והיערכות להפגנה למען המוזיקאים

5. הישמרות מפירסום תעריפון

6. מענה למצב המוזיקאים מול אקו"ם

7. אפשרות לשיתופי פעולה בקהילות מוזיקאיות מקומיות


● תודות לחברי האיגוד והוועד


17 צפיות

Comments


bottom of page