top of page
Cute Girl

הצעות לסדר היום

 
 

מה זה בכלל?

ובכן, האסיפה הכללית היא מקום להעלות לסדר היום נושאים שחשוב לך בתור חבר/ת איגוד, שידונו בהם באיגוד.

לאחר השליחה ועד 14 יום לפני תחילת האסיפה, אנחנו קולטים את כל ההצעות הכלליות לסדר היום, מסננים, מנסחים ומורידים כפילויות

14 יום לפני תחילת האסיפה, נפרסם את ההצעות הנבחרות יחד עם יתר הנושאים לסדר היום.

מי יכול/ה להגיש הצעה כללית לסדר היום? כל חבר וחברה באיגוד.

אילו הצעות יכולות להיכנס לסדר היום? כל הצעה שעומדת בתנאים ע"פ התקנון

זמננו באסיפה מוגבל, ולכן לא יהיה מקום לדון בכל ההצעות שנשלחות, אבל אנחנו שומרים את כולן, כדי שנוכל לדון בהן בעתיד.

ההצעות שנבחרו לדיון - על מגיש/ת ההצעה להעלותה לדיון באסיפה, בזמן שיוקצה לה ע"י יו"ר האסיפה.

הצעתך נשלחה! תודה

bottom of page